Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec

Zgorzelec, dnia  10.04.2018 r.   

                                                                                         

OBWIESZCZENIE
  Burmistrza Miasta Zgorzelec

o zawieszeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 oraz art. 98 § 1 i 2,  art. 101 § 1 i 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. dalej k.p.a.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10.04.2018r. zostało wydane postanowienie nr WGN.6831.3.2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/1, Obr. VII, AM-2 w Zgorzelcu, przy ul. Konarskiego 7, do czasu ujawnienia w księgach wieczystych aktualnych współwłaścicieli ww. nieruchomości, zgodnie ze złożonymi wnioskami stron niniejszego postępowania.

Zgodnie z art.49 § 1 k.p.a. dzień 10.04.2018r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl w zakładce: Tablica ogłoszeń). Niniejsze  zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.  Tut. Organ skorzystał  za takiej formy publicznego  zawiadomienia stron postępowania z uwagi na liczbę osób biorących udział  w postępowaniu (powyżej 20) (art. 49a k.p.a.).

            Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, I piętro, pokój nr 09 w następujących godzinach : poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec

 

Z up. Burmistrza Miasta  

Piotr Konwiński

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Informację wytworzył:Wiesław Duda
Data na dokumencie:10.04.2018
Data publikacji:10.04.2018 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż