wersja do wydruku Renata Zawada 26.04.2018 14:57

Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Domańskiego 6

 

Wydział przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30;
  • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00;
  • w piątki od 7:30 do 14:00.

p.o. Naczelnika Wydziału - Renata Zawada

tel.  75 77 59 946, I piętro, pokój nr 06

 

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

tel.  75 77 52 888, I piętro, pokój nr 011

Bezpłatna Infolinia: 0 800 136 700

e- mail: urzad@zgorzelec.com  

Lokal niemieszkalny będący przedmiotem najmu, stanowiący własność Gminy Miejskiej Zgorzelec może być wykupiony przez najemcę lub współnajemców. Osoba zainteresowana winna złożyć wniosek o wykup lokalu.

 

Sprzedaż lokali niemieszkalnych na rzecz najemców odbywa się w trybie bezprzetargowym.

 

Nie podlegają sprzedaży lokale:

1) na rzecz najemców zalegających z czynszem i innymi świadczeniami za lokal;

2) w przypadku, gdy lokal jest zajmowany przez kilku najemców i nie wszyscy wyrażają zgodę na jego wykup.

 

Burmistrz może odmówić sprzedaży lokali:

1) znajdujących się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków;

2) znajdujących się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia;

3) przewidzianych do zmiany dotychczasowych funkcji przeznaczenia;

4) stanowiących części składowe jednostek organizacyjnych miasta;

5) usytuowanych w przybudówkach do budynków głównych;

6) powstałych w wyniku adaptacji bram;

7) położonych na terenie o innym przeznaczeniu niż mieszkalnictwo-handel/ usługi.

 

Zapłata za lokal niemieszkalny może nastąpić:

1) przy wpłacie jednorazowej:100% ceny nieruchomości;

2) po rozłożeniu na raty:

  • wnioskodawca może zwrócić się do Burmistrza Miasta Zgorzelec o rozłożenie ceny nieruchomości na raty roczne. Za zgodą Burmistrza cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Miejskiej Zgorzelec w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie;
  • rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

W przypadku sprzedaży lokalu niemieszkalnego znajdującego się w budynku wpisanym do rejestru zabytków udziela się bonifikaty wysokości 30% ceny sprzedaży.

Pierwsza opłata za grunt oddany w użytkowanie wieczyste wynosi 25% ceny gruntu, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 3% ceny gruntu i płatne są do 31 marca każdego roku.

Przy przeniesieniu wraz ze sprzedażą lokalu niemieszkalnego prawa własności przynależnej części gruntu do zapłaty 100% ceny tego gruntu.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o nabycie na własność lokalu użytkowego / garażu w budynku z zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Zgorzelec, potwierdzony przez Administrację Domów Mieszkalnych, ul. Warszawska 1/218 w Zgorzelcu

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

  • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 011.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Zgorzelec

Punkt Obsługi Interesanta

ul. Domańskiego 7 (parter)

59-900 Zgorzelec

Opłaty

Wnioski oraz załączniki do wniosków o wykup lokali są wolne od opłat skarbowych.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii oraz opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykupem lokalu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  • Uchwała Nr 230/04 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom.

Inne informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 011, I piętro – tel. 75 77 52 888.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Renata Zawada
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.04.2018
Data publikacji:26.04.2018 14:57