wersja do wydruku Renata Zawada 26.04.2018 15:06

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Domańskiego 6

Wydział przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30;
  • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00;
  • w piątki od 7:30 do 14:00.

p.o. Naczelnika Wydziału -  Renata Zawada

tel.  75 77 59 946, I piętro, pokój nr 06

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

tel.  75 77 52 888, I piętro, pokój nr 011

Bezpłatna Infolinia: 0 800 136 700

e- mail:urzad@zgorzelec.com  

Lokal mieszkalny objęty umową najmu na czas nieoznaczony stanowiący własność Gminy Miejskiej Zgorzelec może być wykupiony przez najemcę lub współnajemców. Osoba zainteresowana winna złożyć wniosek o wykup lokalu.

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców odbywa się w trybie bezprzetargowym.

Nie podlegają sprzedaży lokale:

1) w których najemca legitymuje się okresem najmu krótszym niż 15 lat;

2) o nieuregulowanym stanie prawnym;

3) wchodzące w skład nieruchomości budynkowej o nieuregulowanym stanie prawnym – do czasu jego uregulowania;

4) na które Gmina Miejska Zgorzelec poniosła nakłady finansowe na remont/ modernizację – do czasu ich całkowitego rozliczenia potwierdzonego przez Administrację Domów Mieszkalnych w Zgorzelcu.

Burmistrz może odmówić sprzedaży lokali:

1) w budynkach przeznaczonym do remontu kapitalnego;

2) w budynkach, w których przewidziana jest zmiana funkcji;

3) jeżeli najemca zalega z opłatami za czynsz oraz z opłatami za media;

4) w budynkach, w których powierzchnia lokali niemieszkalnych przewyższa powierzchnię lokali mieszkalnych;

5) w budynkach, w których Gmina partycypowała w jednorazowych kosztach związanych z remontami/ modernizacją części wspólnych nieruchomości;

6) w innych uzasadnionych przypadkach.

Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu może nastąpić:

1) z zastosowaniem 30% bonifikaty (od ceny lokalu i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu);

2) w przypadku sprzedaży ratalnej niespłacona część ceny nieruchomości podlega spłacie w równych ratach rocznych z oprocentowaniem w wysokości:

- 5% w stosunku rocznym – w przypadku spłaty do lat 2,

- 7% w stosunku rocznym – w przypadku spłaty od 3 do 10 lat;

3) pierwsza opłata za grunt oddany w użytkowanie wieczyste wynosi 25% ceny gruntu, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 1% ceny gruntu i płatne są do dnia 31 marca każdego roku.

Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą prawa własności gruntu może nastąpić:

1) z zastosowaniem 30% bonifikaty; (od ceny lokalu i gruntu);

2) w przypadku sprzedaży ratalnej niespłacona część ceny nieruchomości podlega spłacie w równych ratach rocznych  z oprocentowaniem  w wysokości:

- 5% w stosunku rocznym – w przypadku spłaty do lat 2,

- 7% w stosunku rocznym – w przypadku spłaty od 3 do 10 lat.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Zgorzelec, potwierdzony przez Administrację Domów Mieszkalnych, ul. Warszawska 1/218 w Zgorzelcu

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

  • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 011.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Zgorzelec

Punkt Obsługi Interesanta

ul. Domańskiego 7 (parter)

59-900 Zgorzelec

Opłaty

Wnioski oraz załączniki do wniosków o wykup lokali są wolne od opłat skarbowych.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii oraz opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykupem lokalu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  • Uchwała Nr 218/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

Inne informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 011, I piętro – tel. 75 77 52 888.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Renata Zawada
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.04.2018
Data publikacji:26.04.2018 15:06