Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu, który odbędzie się w dniu 18 września 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, pokój nr 04.
 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal niemieszkalny położony na III piętrze o pow. 10,20 m² składający się z 1 pomieszczenia gospodarczego. Lokal „pustostan” do remontu kapitalnego, wymaga znaczących nakładów finansowych, stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna i wypaczona. Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej w lokalu. Instalacja elektryczna wymaga wymiany. Lokal nie posiada dostępu do wc.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 106 (Obręb VI, AM-1 o pow. 373 m²) wynosi 0,9%.

Przeznaczenie w planie: C6.MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI*   8.040,00 ZŁ
W TYM:    CENA LOKALU   7.360,62 ZŁ
CENA PRZYNALEŻNEGO GRUNTU*   679,38 ZŁ

* Cena netto nieruchomości składa się z ceny lokalu oraz ceny gruntu. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.
 

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00012399/1.

Forma sprzedaży: lokal na własność, grunt we współużytkowanie wieczyste.

Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość:

- I opłata za grunt wynosząca 25% wylicytowanej jego ceny oraz wylicytowana cena lokalu płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta  Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 23 listopada 2018 r.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

- Następne opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynoszą 3% wylicytowanej ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku.

- Aktualizacja  wysokości opłaty rocznej za grunt w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata przez wypowiedzenie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 804,00 zł należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 11 września 2018 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu niemieszkalnego nr 14 przy ul. Langiewicza 7”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • spółki - umowę spółki,

 • podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,

 • cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,

 • cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,

 • pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,

 • osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
   

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
   

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t.j. Dz. U. 2017 poz. 2278) przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.
 

Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestrora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.08.2018
Data publikacji:06.08.2018 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż