Adriana Lipniacka 25.11.2019 13:51

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Reymonta Zgorzelcu

­

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Reymonta, który odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana:

Działka Nr 28/7, Obręb XII, AM-1 o pow. 548 m2

Cena wywoławcza: 44.000,00 zł*

Wadium; 4.400,00 zł

*Do ostatecznych cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015507/3, w której wpisana jest ww. nieruchomość w dziale III zawiera wpisy o służebnościach, które nie dotyczą działki przeznaczanej do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona w dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu. Działka płaska o kształcie zbliżonym do prostokąta. Porośnięta w znacznej części trawą, w części utwardzona betonem. Na działce znajdują się nasadzenia w postaci krzewów oraz drzewa o dużej pierścienicy (klon). Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym w postaci ścian konstrukcyjnych. Działka posiada dostęp do drogi.

Nieruchomość od strony drogi jest ogrodzona drewnianą bramą stanowiącą własność mieszkańców nieruchomości Reymonta 15, którzy oświadczyli, że przedmiotowa brama nie jest zamykana, co umożliwia swobodny dostęp do działki objętej przetargiem.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu (Uchwała Nr 175/2016 z dnia 28.06.2016 r.) działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem F1.MN – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, drogi rowerowe i ciągi piesze, drogi wewnętrze, zieleń urządzona. Działka znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca, w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca oraz w obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego.

Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 7 stycznia 2020 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – działka/i numer ………………
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestrora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Reymonta Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.11.2019
Data publikacji:25.11.2019 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.01.2020 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Adriana Lipniacka)
25.11.2019 13:51 Utworzenie dokumentu. (Adriana Lipniacka)