Justyna Łaszczewska 15.02.2021 15:09

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8A położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 3

­

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8A położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 3 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal niemieszkalny o pow. 23,64 m2 położony na III piętrze (poddaszu), składający się z: 2 pomieszczeń. Lokal „pustostan”, do remontu kapitalnego, wymaga znaczących nakładów finansowych. Stolarka drzwiowa nieszczelna i wypaczona. Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu, pozostałe instalacje w złym stanie technicznym. WC wspólne na półpiętrze.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 67 (Obręb VII, AM-1 o pow. 329 m²)  wynosi 2,78%. Przeznaczenie w planie: C13.MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 24.000,00 ZŁ
(zwolnienie z podatku VAT)

Budynek przy ul. Domańskiego 3 w Zgorzelcu znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 3 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00021426/6.
 

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 16 maja 2021 r. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2.400,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 16 marca 2021 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu niemieszkalnego nr 8A ul. Domańskiego 3”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości;
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t.j. Dz. U. 2017 poz. 2278) przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

 

Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-52-888.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8A położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 3
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Informację wytworzył:Justyna Łaszczewska
Data na dokumencie:15.02.2021
Data publikacji:15.02.2021 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.03.2021 00:03 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Justyna Łaszczewska)
15.02.2021 15:09 Utworzenie dokumentu. (Justyna Łaszczewska)