Karolina Jakubowska 13.04.2021 11:21

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w Dzielnicu Ujazd Północ w Zgorzelcu

­

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych
w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu.


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zmianami), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu (Uchwała Nr 362/2018 z dnia 27 lutego 2018r., zmieniona Uchwałą Nr 56/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019r. oraz Uchwałą Nr 170/2020 z dnia 29 czerwca 2020r.).
Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną ponownie wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 21 kwietnia 2021r. do 13 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w pok. nr 08, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec pod adresem: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/.
Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 75 775 63 84.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej nr 201 o godzinie 10:00, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 75 775 63 84.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, lub na adres e-mail: urzad@zgorzelec.eu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec lub na adres e-mail: urzad@zgorzelec.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021r.

                                                                                                 Burmistrz Miasta Zgorzelec
                                                                                                         Rafał Gronicz

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w Dzielnicu Ujazd Północ w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Informację wytworzył:Karolina Jakubowska
Data na dokumencie:13.04.2021
Data publikacji:13.04.2021 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.04.2021 11:53 Dodano załącznik "ZG_cmentarna_andersa_rys1000_19042021_2.jpg - ZG_cmentarna_andersa_rys1000_19042021_2.jpg" (Karolina Jakubowska)
21.04.2021 11:53 Edycja dokumentu (Karolina Jakubowska)
21.04.2021 11:52 Dodano załącznik "ZG_cmentarna_andersa_mpzp_uchwala_19042021.pdf - ZG_cmentarna_andersa_mpzp_uchwala_19042021.pdf" (Karolina Jakubowska)
13.04.2021 13:40 Edycja dokumentu (Karolina Jakubowska)
13.04.2021 11:21 Utworzenie dokumentu. (Karolina Jakubowska)