Justyna Łaszczewska 25.07.2022 08:13

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 11

­

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 11 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.
 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal mieszkalny o pow. 123,30 m2 położony na I piętrze, składający się z: 4 pokoi, 2 kuchni z częścią sanitarną oraz przedpokoju.

Lokal niezamieszkały, wymaga remontu kapitalnego o bardzo dużym zakresie (instalacje, stolarka okienna i drzwiowa, wykończenie pomieszczeń). Standard wykończenia lokalu – niski (materiały wykończeniowe o bardzo dużym zużyciu technicznym i funkcjonalnym). Standard użytkowy lokalu – pogorszony (brak c.o., brak łazienki). Lokal ogrzewany za pomocą pieców kaflowych.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 51 (Obręb VII, AM-1 o pow. 243 m²)  wynosi 20,71%. Przeznaczenie w planie: 25.KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej oraz C13.MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 600.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Wylicytowana cena nieruchomości zostanie obniżona o 50% z uwagi na wpisanie budynku Staszica 11 do rejestru zabytków (nr rej. A/5929 z dnia 11.07.2014 r.). W związku z wpisaniem budynku do rejestru zabytków, nabywcę zobowiązuje się do zachowania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: historyczna bryła i rzut, forma dachu z ceramicznym pokryciem i facjatkami, kompozycja i wystrój elewacji (szczyt, loggie, dekoracja sztukatorska, bonowanie parteru, faktura tynku), forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych (portal), stolarka okienna i drzwiowa (neogotycka). Ochronie podlega zachowany, oryginalny układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju takie jak: klatka schodowa, układ pomieszczeń, sztukaterie, balustrada klatki schodowej, szklenie witrażowe okien klatki schodowej, piece kaflowe, stolarka drzwiowa, posadzki ceramiczne klatki schodowej. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów drewnianej stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków, tzn. profilowanie słupka i ślemienia oraz odtworzenie szprosów (wykluczony podział międzyszybowy). Wymagana rewaloryzacja historycznego wyglądu i kolorystyki elewacji z odtworzeniem historycznej faktury tynku, konserwacją detalu architektonicznego. Dokumentacja budowlana i konserwatorska znajduje się w zasobach WUOZ w Jeleniej Górze – karta adresowa obiektu. Wszelkie prace przy obiekcie należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace remontowe mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Staszica 11 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00019581/3.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 06 grudnia 2022 r.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 30.000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 27 września 2022 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego ul. Staszica 11/2”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków posiadających wspólność ustawową (majątkową) do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości po cenie wylicytowanej przez małżonka biorącego udział w przetargu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości;
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t.j. Dz. U. 2017 poz. 2278) przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Informację wytworzył:Justyna Łaszczewska
Data na dokumencie:25.07.2022
Data publikacji:25.07.2022 08:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.07.2022 08:13 Utworzenie dokumentu. (Justyna Łaszczewska)