22.07.2011 14:07

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul.E.Orzeszkowej

­
BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu, będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec. KW Nr JG1Z/00034414/3.
 
Działka Nr 2/10, Obręb X, AM-5  o pow. 3758m2
Cena wywoławcza:  870.000 zł.   Wadium 174.000 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Ujazd Południe w Zgorzelcu działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MW3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość zabudowana obiektem pokoszarowym, wolnostojącym, położona przy ul. Elizy Orzeszkowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.325,78m2. Kubatura wynosi 8.319,84m3. Budynek czterokondygnacyjny (piwnice, parter, I Piętro, II Piętro – poddasze). Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. Stropy i klatki schodowe żelbetowe. Brak ogrzewania. Obiekt ma podłużny układ konstrukcyjny. Dach czterospadowy kopertowy z lukarnami o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, karpiówką w łuskę. W centralnej części dach zwieńczony wieżą zegarową. W połaci dachowej widoczne ubytki pokrycia. Na osi elewacji frontowej znajdują się trzy wejścia do budynku ( dwa zamurowane).  Dodatkowo na osi elewacji bocznych znajduje się po jednym wejściu do pomocniczych klatek schodowych. W większości pomieszczeń brak posadzek, instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Na klatkach schodowych brak barierek ochronnych i balustrad. Obiekt częściowo zdewastowany. Szczegółowy opis budynku w operacie szacunkowym. Budynek zabezpieczony poprzez zamurowanie otworów okiennych i części zewnętrznych drzwiowych na parterze i w piwnicy.
Kształt działki zbliżony do prostokąta, niweleta terenu płaska. Działka wytyczona poza obrys budynku, nieogrodzona z nasadzeniami korzystnie wpływającymi na walory działki.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Forma zbycia : sprzedaż na własność
Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość:
I wpłata 10% wylicytowanej ceny, płatna w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostała wpłata 90 % ceny wylicytowanej płatna przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

Umowa przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta po dniu 20.09.2012r. ( dwudziestym września dwa tysiące dwunastego roku)
O szczegółowej dacie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec  Bank Pekao S.A., Grupa Pekao S.A., O/ZGORZELEC Nr  35124012971111000025654013 wadium  najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 29 września 2011 br. włącznie.

 

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych dodatkowo umocowanie do udziału w przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 06 października 2011 roku o godz.10.00
w Urzędzie  Miasta  Zgorzelec

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel. 75 77-52-888 w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul.E.Orzeszkowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.07.2011 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.11.2018 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Renata Zawada)
23.11.2018 12:38 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
22.07.2011 14:23 Edycja dokumentu
22.07.2011 14:22 Dodano załącznik "zdjecie"
22.07.2011 14:22 Dodano załącznik "zdjęcie"
22.07.2011 14:07 Utworzenie dokumentu.