Elżbieta Boryczewska 14.06.2016 10:46

Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych

­

NAZWA SPRAWY: WYDANIE, UTRATA, USZKODZENIE, UNIEWAŻNIENIE I ZWROT DOWODÓW  OSOBISTYCH

UWAGA!!! W SPRAWACH DOWODÓW OSOBISTYCH WYMAGANA JEST REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NR TEL. 75-77-59-900 wew. 0142, 0143

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

Numer pokoju - 107, I piętro

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numery telefonu - 75 77 59 900 wew. 0142, 0143

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • 1 aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB
 • w przypadku gdy dane zawarte we wniosku  nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

3. Opłaty:

Brak opłaty

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, a w przypadku osoby małoletniej składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza.

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego-co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego- niezwłocznie;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza-niezwłocznie;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza- niezwłocznie
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego-niezwłocznie;

Sposób i tryb odbioru dowodu osobistego:

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
 • Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
 • Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 • Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytuna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia oraz zwrotu dowodu osobistego:

 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia  w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, dokonuje się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 • Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoba, która znalazła  cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.
 • Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób i tryb unieważnienia dowodu osobistego:

Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

 • z dniem ogłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
 • z dniem utraty obywatelstwa  polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;
 • z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego;
 • po upływie 4 miesięcy od dnia zaistnienia zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.
 • Stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

7. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia  6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 671),

- Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r.  w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1865).

8. Inne informacje:

 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość
 • i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego  nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać  ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej  państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 • Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.
 • Dowód osobisty nie zawiera danych osób trzecich.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

9. Załączniki:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2016 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.07.2022 09:49 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
15.03.2022 14:07 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
15.03.2022 14:06 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - dowody osobiste-1.pdf - Klauzula informacyjna - dowody osobiste-1.pdf" (Janina Kuziora)
15.03.2022 14:05 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - dowody osobiste-1.pdf - Klauzula informacyjna - dowody osobiste-1.pdf (Janina Kuziora)
15.03.2022 14:05 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.02.2022 08:39 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
26.02.2022 14:32 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
26.02.2022 13:01 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
25.02.2022 07:41 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
25.02.2022 07:28 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
26.11.2021 13:58 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
26.11.2021 13:57 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
26.11.2021 13:56 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
08.11.2021 10:27 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
08.11.2021 10:26 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf - Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (Elżbieta Boryczewska)
08.11.2021 10:26 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf - Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf" (Elżbieta Boryczewska)
25.09.2020 07:29 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - dowody osobiste-1.pdf - Klauzula informacyjna - dowody osobiste-1.pdf" (Janina Kuziora)
25.09.2020 07:29 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
25.09.2020 07:28 Usunięto załącznik Dwody osobiste, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.doc - Dwody osobiste, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.doc (Janina Kuziora)
24.09.2020 16:04 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
24.09.2020 15:15 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
24.09.2020 14:42 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
16.01.2020 10:52 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
16.01.2020 10:46 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego (Elżbieta Boryczewska)
16.01.2020 10:46 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf" (Elżbieta Boryczewska)
16.01.2020 10:46 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
21.03.2019 15:07 Dodano załącznik "Dwody osobiste, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.doc" (Janina Kuziora)
21.03.2019 15:07 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.03.2019 11:39 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
21.03.2019 11:38 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
21.03.2019 11:33 Dokument został odzyskany. (Elżbieta Boryczewska)
21.03.2019 00:05 Dokument usunięto. (Elżbieta Boryczewska)
20.03.2019 09:13 Dokument został odzyskany. (Elżbieta Boryczewska)
20.03.2019 00:05 Dokument usunięto. (Elżbieta Boryczewska)
19.03.2019 13:55 Dokument został odzyskany. (Elżbieta Boryczewska)
05.03.2019 00:00 Dokument usunięto. (Elżbieta Boryczewska)
04.03.2019 09:02 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" (Elżbieta Boryczewska)
04.03.2019 09:02 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
04.03.2019 09:01 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego (Elżbieta Boryczewska)
04.03.2019 00:03 Dokument usunięto. (Elżbieta Boryczewska)
01.03.2019 12:34 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
05.02.2019 09:49 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
31.01.2019 13:40 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
29.01.2019 16:12 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
29.01.2019 15:41 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
10.09.2018 12:06 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
07.09.2018 11:48 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
13.03.2017 12:21 Edycja dokumentu (Elżbieta Boryczewska)
14.06.2016 10:46 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Boryczewska)