Globalny Administrator 31.12.2017 14:19

Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne

­

NAZWA SPRAWY: Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 907
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Informacja w sprawie podatku leśnego - IL1
 • Dane o nieruchomościach leśnych - ZL-1/A
 • Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - ZL-1/B

3. Opłaty:

 • Złożenie informacji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Nie później niż w ciągu miesiąca winna być wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku leśnym, a w przypadku szczególnie skomplikowanym - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Osoby składające informację opłacają podatek na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta, ustalającej wysokość podatku leśnego. Należy go zapłacić w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.
 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ  INFORMACJĘ?
  • właściciele  i współwłaściciele lasów
  • posiadacze samoistni lasów                             
  • użytkownicy wieczyści lasów
  • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatku rolnym.
 • UWAGA!
  • Informacji nie składa się w przypadku gdy las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek,  nie posiadających osobowości prawnej. Wówczas należy złożyć deklarację na podatek leśny oraz opłacać podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 •  TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI
  • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w  podatku leśnym
  • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w trakcie roku podatkowego zdarzenia polegającego na zajęciu lasów na wykonywanie innej niż działalność leśna, lub gdy po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność leśną
  • w terminie 14 dni od momentu zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni lasu
  • W przypadku powstania obowiązku podatkowego:
  • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku leśnego
  • do wglądu: dokument potwierdzający własność (akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku), umowa dzierżawy
 • W przypadku wygaśnięcia  obowiązku podatkowego:
  • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku leśnego
  • do wglądu: dokument potwierdzający przeniesienie własności (akt notarialny, postanowienie sądu o spadku,), rozwiązanie umowy dzierżawy
 • W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania:
  • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku leśnego
  • dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia
 • UWAGA!
  • W przypadku załatwiania sprawy przez osobę trzecią należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości, pozwalający na identyfikację.

7. Podstawa prawna:    

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821 -j.t.) - art. 2, ust. 1 i 2, art. 5 ust. 4,  art. 6  ust. 1, 2, 6 i 7
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 z późn.zm.) - art. 139 § 1, art. 140, art. 223 § 1
 • Uchwała nr 299/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 październik 2017 roku w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku leśnego

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:31.12.2017
Data publikacji:31.12.2017 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.02.2019 10:27 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
31.01.2019 14:24 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 08:07 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 07:40 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
29.01.2019 16:12 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
02.01.2018 10:14 Dodano załącznik "Informacja o lasach IL-1" (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:14 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:13 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A" (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:12 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B" (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:11 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:11 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:10 Usunięto załącznik Informacja o lasach (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:09 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:32 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:31 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:31 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych" (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:31 Dodano załącznik "Informacja o lasach" (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:27 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:27 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:27 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:26 Usunięto załącznik Informacja o lasach IL-1 (Józefa Kozłowska)
30.12.2015 13:44 Dodano załącznik "Informacja o lasach IL-1" (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:44 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A" (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:44 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B" (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:44 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:41 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:40 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:40 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:39 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:38 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
23.10.2015 09:19 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
23.10.2015 08:55 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
01.09.2015 16:32 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
20.09.2013 11:23 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
20.09.2013 11:19 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
19.12.2012 14:44 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
28.09.2012 09:11 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.09.2012 09:03 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.11.2011 13:42 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:50 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:48 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1" (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:48 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A" (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:48 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B" (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:46 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:46 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:46 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:46 Usunięto załącznik informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:17 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:15 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
03.03.2009 09:00 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
03.03.2009 08:58 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
04.02.2009 09:15 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
06.01.2009 15:49 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:20 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B" (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:20 Dodano załącznik "informacja w sprawie podatku leśnego IL-1" (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:20 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A" (Józefa Kozłowska)
23.09.2008 12:14 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
15.09.2008 12:53 Edycja dokumentu (Globalny Administrator)
15.09.2008 12:52 Edycja dokumentu (Globalny Administrator)
15.09.2008 12:51 Edycja dokumentu (Globalny Administrator)
15.09.2008 12:49 Edycja dokumentu (Globalny Administrator)
15.09.2008 12:47 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)