Grzegorz Skrzypczyk 24.05.2018 14:02

Klauzule informacyjne

­

Klauzula   informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta Zgorzelec.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec z siedzibą przy ul.Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 59 900.
 2. W Urzędzie Miasta Zgorzelec wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 75 77 59 900 wew. 0192 lub pod adresem e-mail: iodo@zgorzelec.eu
 3. Do zakresu działania Urzędu Miasta  należy wykonywanie określonych ustawami:
 • zadań związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty;
 • zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 • zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych                     i referendów;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miejskiej Zgorzelec

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Wobec czego, Urząd Miasta Zgorzelec gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających          z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane      z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery społecznej        i socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach     o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po określonym terminie lub mogą być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miasta Zgorzelec Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane jest Miasto Zgorzelec;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;   w pozostałych przypadkach, w których Urząd Miasta Zgorzelec przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,                       z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Urząd Miasta Zgorzelec posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miasta Zgorzelec Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,  to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i  nie będą  podlegać profilowaniu.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Klauzule informacyjne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Grzegorz Skrzypczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2022 10:20 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.03.2022 13:23 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna, umowy cywilno prawne - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf" (Janina Kuziora)
21.03.2022 13:23 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.03.2022 13:21 Usunięto załącznik Klauzula Informacyjna, umowy cywilno prawne - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf (Janina Kuziora)
16.03.2022 11:37 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
16.03.2022 11:36 Dodano załącznik "Klauzula Informacyjna, umowy cywilno prawne - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf" (Janina Kuziora)
16.03.2022 11:36 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna, skargi i wnioski - Klauzula informacyjna, skargi i wnioski.pdf" (Janina Kuziora)
16.03.2022 10:44 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
16.03.2022 10:42 Usunięto załącznik Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf (Janina Kuziora)
16.03.2022 10:42 Usunięto załącznik Klauzula skargi i wnioski.pdf - Klauzula skargi i wnioski.pdf (Janina Kuziora)
08.03.2022 11:34 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
24.02.2022 12:38 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
12.10.2021 13:47 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
12.10.2021 13:46 Usunięto załącznik Klauzula Informacja publiczna.pdf - Klauzula Informacja publiczna.pdf (Janina Kuziora)
11.03.2021 09:53 Usunięto załącznik Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf (Janina Kuziora)
11.03.2021 09:53 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
11.03.2021 09:53 Dodano załącznik "Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf" (Janina Kuziora)
24.09.2020 08:28 Usunięto załącznik Stypendia dla uczniów.pdf - Stypendia dla uczniów.pdf (Janina Kuziora)
24.09.2020 08:28 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
24.09.2020 08:26 Usunięto załącznik Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf - Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf (Janina Kuziora)
24.09.2020 08:26 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
03.09.2020 14:25 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
03.09.2020 14:24 Usunięto załącznik Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf (Janina Kuziora)
03.09.2020 14:24 Dodano załącznik "Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf" (Janina Kuziora)
13.08.2020 09:21 Dodano załącznik "Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf - Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf" (Janina Kuziora)
13.08.2020 09:21 Dodano załącznik "Stypendia dla uczniów.pdf - Stypendia dla uczniów.pdf" (Janina Kuziora)
13.08.2020 09:21 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
13.08.2020 09:20 Usunięto załącznik Klauzule ustawa o samorzadzie gminnym.pdf - Klauzule ustawa o samorzadzie gminnym.pdf (Janina Kuziora)
13.08.2020 09:20 Usunięto załącznik Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf - Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf (Janina Kuziora)
13.08.2020 09:20 Usunięto załącznik Stypendia dla uczniów.pdf - Stypendia dla uczniów.pdf (Janina Kuziora)
13.08.2020 08:36 Dodano załącznik "Klauzula Informacja publiczna.pdf - Klauzula Informacja publiczna.pdf" (Janina Kuziora)
13.08.2020 08:36 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
13.08.2020 08:35 Usunięto załącznik Klauzula Informacja publiczna.pdf - Klauzula Informacja publiczna.pdf (Janina Kuziora)
04.03.2020 14:32 Usunięto załącznik Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf (Janina Kuziora)
04.03.2020 14:32 Dodano załącznik "Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf" (Janina Kuziora)
04.03.2020 14:32 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
26.09.2019 08:02 Dodano załącznik "Klauzula skargi i wnioski.pdf" (Janina Kuziora)
26.09.2019 08:02 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
26.09.2019 08:01 Usunięto załącznik Klauzula skargi i wnioski.pdf (Janina Kuziora)
26.03.2019 08:29 Usunięto załącznik Urząd stanu cywilnego, klauzula informacyjna.pdf (Janina Kuziora)
26.03.2019 08:29 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
25.03.2019 11:37 Usunięto załącznik klauzula petycje.pdf (Janina Kuziora)
25.03.2019 11:37 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:49 Usunięto załącznik Prawo zamówień publicznych.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:49 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:45 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:42 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:35 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:34 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 3- zaświadczenia z mpzp.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:34 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 4- zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta planistyczna.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:28 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:25 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 7 - numeracja nieruchomości.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:25 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo placów i ulic.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:25 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:18 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 2- wstępny projekt podziału.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:18 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:06 Usunięto załącznik Klauzula - nabóry w Urzędzie Miasta Zgorzelec.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:06 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 11:25 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 11:25 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 11:10 Usunięto załącznik przetwarzanie danych w związku z ustawą o gospodarce nieruchomościami nr 1.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 11:10 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:57 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:56 Usunięto załącznik Klauzula - pożytek publiczny.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:56 Usunięto załącznik przetwarzanie danych w związku z ustawą o gospodarce nieruchomościami nr 2.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:42 Usunięto załącznik klauzula ewidencja odznaczonych.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:42 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:39 Usunięto załącznik Klauzula medale.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:39 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:20 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:19 Usunięto załącznik Strefa płatnego parkowania.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:19 Usunięto załącznik Podatki i opłaty lokalne.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:19 Usunięto załącznik Wpis do ewidencji działności gospodarczej.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:00 Usunięto załącznik Powszechny obowiązek obrony.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:00 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 09:30 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 09:29 Usunięto załącznik Klauzula kształ. młodocianych.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 09:27 Usunięto załącznik Klauzula dowóz ucznia niepełnospr..pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 09:25 Usunięto załącznik Opłata za gospodarowanie odpadami.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 09:25 Usunięto załącznik Transport drogowy.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 09:25 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 08:47 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 08:46 Usunięto załącznik Przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf (Janina Kuziora)
22.03.2019 08:46 Usunięto załącznik Działalność gospodarcza.pdf (Janina Kuziora)
21.03.2019 15:15 Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o ewidencji ludności (Janina Kuziora)
21.03.2019 15:15 Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o dowodach osobistych (Janina Kuziora)
21.03.2019 15:15 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
19.03.2019 13:37 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
19.03.2019 13:37 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.01.2019 10:41 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "klauzula ewidencja odznaczonych.pdf" (Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzula Informacja publiczna.pdf" (Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzula medale.pdf" (Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "klauzula petycje.pdf" (Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzula skargi i wnioski.pdf" (Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzule ustawa o samorzadzie gminnym.pdf" (Janina Kuziora)
31.12.2018 11:13 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf" (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 2- wstępny projekt podziału.pdf" (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 3- zaświadczenia z mpzp.pdf" (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 4- zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp.pdf" (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta planistyczna.pdf" (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo placów i ulic.pdf" (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 7 - numeracja nieruchomości.pdf" (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:27 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:27 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:27 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne (Janina Kuziora)
17.10.2018 09:41 Usunięto załącznik nabory w Urzędzie Miasta Zgorzelec (Janina Kuziora)
17.10.2018 09:41 Dodano załącznik "Klauzula - nabóry w Urzędzie Miasta Zgorzelec.pdf" (Janina Kuziora)
17.10.2018 09:41 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf" (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Działalność gospodarcza.pdf" (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Podatki i opłaty lokalne.pdf" (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Strefa płatnego parkowania.pdf" (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Opłata za gospodarowanie odpadami.pdf" (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Transport drogowy.pdf" (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:06 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne (Janina Kuziora)
08.10.2018 13:50 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:15 Dodano załącznik "Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf" (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:15 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:14 Usunięto załącznik system oświaty (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:14 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:06 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:06 Usunięto załącznik system oświaty (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:06 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:05 Dodano załącznik "Klauzula - pożytek publiczny.pdf" (Janina Kuziora)
03.10.2018 14:42 Dodano załącznik "przetwarzanie danych w związku z ustawą o gospodarce nieruchomościami nr 1.pdf" (Janina Kuziora)
03.10.2018 14:42 Dodano załącznik "przetwarzanie danych w związku z ustawą o gospodarce nieruchomościami nr 2.pdf" (Janina Kuziora)
03.10.2018 14:42 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
03.10.2018 14:41 Usunięto załącznik gospodarka nieruchomościami (Janina Kuziora)
03.10.2018 14:41 Usunięto załącznik gospodarka nieruchomościami (Janina Kuziora)
28.09.2018 13:00 Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o aktuach stanu cywilnego i zmianie imienia i nazwiska (Janina Kuziora)
28.09.2018 13:00 Dodano załącznik "Urząd stanu cywilnego, klauzula informacyjna.pdf" (Janina Kuziora)
28.09.2018 13:00 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:39 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:39 Dodano załącznik "Wpis do ewidencji działności gospodarczej.pdf" (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:39 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Dodano załącznik "Stypendia dla uczniów.pdf" (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Dodano załącznik "Klauzula kształ. młodocianych.pdf" (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Dodano załącznik "Klauzula dowóz ucznia niepełnospr..pdf" (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:24 Usunięto załącznik system oświaty (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:24 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:17 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:16 Usunięto załącznik system oświaty (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:12 Usunięto załącznik system oświaty (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:12 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:04 Dodano załącznik "Prawo zamówień publicznych.pdf" (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:04 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:03 Usunięto załącznik prawo zamówień publicznych klauzula informacyjna (Janina Kuziora)
28.09.2018 09:53 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 09:52 Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z (Janina Kuziora)
28.09.2018 09:52 Dodano załącznik "Powszechny obowiązek obrony.pdf" (Janina Kuziora)
28.09.2018 08:54 Dodano załącznik "Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf" (Janina Kuziora)
28.09.2018 08:54 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 08:50 Dokument usunięto. (Janina Kuziora)
28.09.2018 08:50 Dokument został odzyskany. (Janina Kuziora)
03.09.2018 12:07 Aktualizacja danych związanych z Inspektorem Danych Osobowych (Bartłomiej Mitura)
29.06.2018 12:11 Zmieniono tytuł załącznika z "powszechny obowiazek obrony RP.pdf" na "przetwarzanie w związku z" (Grzegorz Skrzypczyk)
29.06.2018 12:10 Dodano załącznik "powszechny obowiazek obrony RP.pdf" (Grzegorz Skrzypczyk)
29.06.2018 12:07 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:34 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty" (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty" (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty" (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty" (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty" (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:14 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:17 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne " (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne " (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne " (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne " (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne " (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne " (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne " (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 7- numeracja porządkowa nieruchomości.pdf (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo placów i ulic.pdf (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta planistyczna.pdf (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 4- zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp.pdf (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 3- zaświadczenia z mpzp.pdf (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 2- wstępny projekt podziału.pdf (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 2- wstępny projekt podziału.pdf" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 3- zaświadczenia z mpzp.pdf" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 4- zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp.pdf" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta planistyczna.pdf" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo placów i ulic.pdf" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 7- numeracja porządkowa nieruchomości.pdf" (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:40 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
11.06.2018 09:33 Dodano załącznik "gospodarka nieruchomościami" (Grzegorz Skrzypczyk)
11.06.2018 09:33 Dodano załącznik "gospodarka nieruchomościami" (Grzegorz Skrzypczyk)
11.06.2018 09:31 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
06.06.2018 12:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
06.06.2018 12:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
06.06.2018 12:09 Dodano załącznik "nabory w Urzędzie Miasta Zgorzelec" (Grzegorz Skrzypczyk)
29.05.2018 11:14 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
29.05.2018 11:12 Dodano załącznik "prawo zamówień publicznych klauzula informacyjna" (Grzegorz Skrzypczyk)
29.05.2018 11:12 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:53 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:47 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:44 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:02 Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Skrzypczyk)