Deklaracja Dostępności

­

Oświadczenie o dostępności

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

    HTML 5
    WCAG 2.0 (poziom AA)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-16
    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=86434b12-dc5d-4975-8319-dd80d3b1e94c

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 - zmiana wielkości czcionki,
 - zmiana kontrastu,
 - większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
 - całość serwisu oparta jest na stylach CSS.


Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 1 od ul. Warszawskiej i 2 od ul. Domańskiego. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Wejścia od ul. Domańskiego nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Wejście od ul. Warszawskiej jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością, nie ma progu, wejście z poziomu chodnika, drzwi zewnętrzne posiadają klamkę na dogodnej wysokości, a przy drzwiach znajduje się dzwonek, który interesant może użyć w celu wezwania pomocy w otwarciu drzwi, wewnątrz znajdują się drzwi rozsuwane automatycznie. Istnieje możliwość wejścia do Urzędu wraz z psem asystującym. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W budynku brak windy, brak platformy przyschodowej,  istnieje możliwość obsługi interesanta na parterze. Drzwi wejściowe od ul. Domańskiego nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób słabowidzących.  Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona przez pracowników Punktu Obsługi Interesanta. W przypadku spraw załatwianych na innych kondygnacjach niż parter budynku, pracownik Punktu Obsługi Interesanta telefonicznie przywołuje merytorycznego pracownika, który obsługę interesanta z niepełnosprawnością prowadzi na parterze budynku. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Przy Urzędzie Miasta Zgorzelec znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, jedno od strony ul. Warszawskiej, położone bezpośrednio przy wejściu do budynku, oraz jedno od strony ul. Domańskiego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności Irena Domańska
    E-mail: urzad@zgorzelec.eu
    Telefon: 506 807 770

Każdy ma prawo:

    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

    - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Zgorzelec
    Adres: ul. Domańskiego 7
    59-900 Zgorzelec
    E-mail: urzad@zgorzelec.eu
    Telefon: 75 77 56 604-609

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.