Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2018 12:16 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10.12.2018 12:05 WES Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2019-2022
06.09.2018 14:21 WES 1. „Diagnoza stanu problemów związanych z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w Zgorzelcu – na podstawie reprezentatywnych anonimowych badań ankietowych wśród uczniów i nauczycieli”.
06.09.2018 14:18 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
06.09.2018 12:19 WES Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
06.09.2018 11:59 WES Program polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec”
12.02.2016 10:52 WS Program Współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
11.02.2016 12:11 WS Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2015 - 2018
11.02.2016 12:04 WS Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu na 2016 r.
25.10.2012 08:35 WS Gminny Program Wspierania Rodziny
18.05.2012 12:17 WS Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
17.09.2008 18:59 Plan gospodarowania odpadami dla miasta Zgorzelec na lata 2005-2008
17.09.2008 17:09 Wieloletni program inwestycyjny dla miasta Zgorzelec na lata 2007-2015
17.09.2008 16:35 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zgorzelec w latach 2007– 2032
17.09.2008 15:13 Program ochrony środowiska na lata 2005-2008
17.09.2008 09:12 Program rewitalizacji części obszaru miasta Zgorzelec