Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2019 15:16 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
30.09.2019 10:35 WES Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
10.07.2019 08:56 WES Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
30.05.2019 15:08 WES Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r.
30.05.2019 10:38 WES Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej dot. profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.
25.04.2019 14:05 WES Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej dot. zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej
10.12.2018 12:16 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10.12.2018 12:05 WES Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2019-2022
20.11.2018 13:04 WES Program współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelecz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na rok 2019
06.09.2018 14:21 WES 1. „Diagnoza stanu problemów związanych z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w Zgorzelcu – na podstawie reprezentatywnych anonimowych badań ankietowych wśród uczniów i nauczycieli”.
06.09.2018 14:18 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
06.09.2018 12:19 WES Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
06.09.2018 11:59 WES Program polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec”
12.02.2016 10:52 WS Program Współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
11.02.2016 12:11 WS Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2015 - 2018
11.02.2016 12:04 WS Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu na 2016 r.
25.10.2012 08:35 WS Gminny Program Wspierania Rodziny
18.05.2012 12:17 WS Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
17.09.2008 18:59 Plan gospodarowania odpadami dla miasta Zgorzelec na lata 2005-2008
17.09.2008 17:09 Wieloletni program inwestycyjny dla miasta Zgorzelec na lata 2007-2015

poprzednia 1 2 3 następna