Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2021 14:41 GOiOS.6220.3.2021 zawiadomienie stron o podjętych czynnościach w trakcie postępowania
13.09.2021 09:26 WI.6131.129.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
13.09.2021 08:19 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Daszyńskiego 83A przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, lokalu niemieszkalnego nr 1 przy ul. Daszyńskiego 85 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
10.09.2021 10:26 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. SUlikowskiej w Zgorzelcu.
09.09.2021 13:22 WGPA Ogłoszenie o drugim terminie naboru wniosków o udzielenie z Budżetu Miasta Zgorzelec na 2021r. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.
06.09.2021 12:55 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: nieruchomości położonych w Zgorzelcu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Reymonta przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego.
06.09.2021 12:55 WES Zarządzenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
06.09.2021 12:24 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II przetargu nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Zielnej w Zgorzelcu.
02.09.2021 11:07 SEC Ogłoszenie Zarządu Spółki SEC Zgorzelec Sp. z o.o.
30.08.2021 15:19 GOiOS.6220.16.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowych
30.08.2021 11:34 GOiOS.6232.51.2021 Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec
25.08.2021 08:36 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 31sierpnia 2021 r.
16.08.2021 10:22 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wróblewskiego w zgorzelcu
09.08.2021 11:28 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydaniu decyzji Nr 3/2021 z dnia 09 sierpnia 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.08.2021 08:59 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: nieruchomości położonych przy ul. Daszyńskiego i przy rzece Czerwona Woda przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Jedrzychowicach przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ZGorzelcu oraz lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Boh. Getta przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.
27.07.2021 15:17 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydaniu decyzji Nr 2/2021 z dnia 27 lipca 2021r. o ustaleniu lukalizacji inwestycji celu publicznego
14.07.2021 10:44 GOiOS.6220.9.2021 Zawiadomienie stron o podjętych czynnosciach oraz zebranych dowodach przed wydaniem decyzji środowiskowych
13.07.2021 09:30 Informacja w sprawie nowego obowiązu dla właścicieli i zarządców domów
06.07.2021 16:39 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydaniu decyzji Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2021 12:49 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu

1 2 3 4 5 6 następna