Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2020 11:25 Uchwała nr 206/2020 Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
08.12.2020 11:19 Uchwała nr 184/2020 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
08.12.2020 11:16 Uchwała nr 183/2020 Uchwała w sprawie „terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
08.12.2020 11:14 Uchwała nr 212/2020 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
08.12.2020 11:12 Uchwałą nr 213/2020 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
08.12.2020 11:10 Uchwała nr 180/2020 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 244/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
08.12.2020 11:07 Uchwała nr 181/2020 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 246/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 października 2012 r. w sprawie „wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy”
08.12.2020 10:58 Uchwała nr 205/2020 uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
08.12.2020 10:54 Uchwała nr 207/2020 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości