Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne - tryb uproszczony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - Jak załatwić sprawę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - Jak załatwić sprawę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - gospodarka nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Menu - zagospodarowanie przestrzenne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Menu - sprawy obywatelskie i wojskowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - podatki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Menu - ochrona środowiska i zwierzęta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Menu - małżeństwa, narodziny, zgony i dane osobowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Menu - Działalność gospodarcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie "Medalu Miasta Zgorzelec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Normowanie umów najmu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Repatriacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamiana lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na remont części wspólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynsze za najem lokali mieszkalnych i socjalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej i wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opiniowanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż garaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustawa z 2005 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydzierżawienie gruntów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie gruntu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o spłaceniu należności wobec Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie żołnierza odbywającego służbę w NSR za posiadającego na wyłacznym utrzymaniu członka rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wypłata świadczenia pieniężnego po odbyciu ćwiczeń wojskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż garaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustawa z 2005 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie gruntu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydzierżawienie gruntów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o spłaceniu należności wobec Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż garaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustawa z 2005 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydzierżawienie gruntów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie gruntu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o spłaceniu należności wobec Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.49.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.49.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -31.01.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ULGI - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na remont części wspólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie dzieci do przedszkola Zwergenhaus w Görlitz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie uczniów do Annen-Augustum-Gymnasium w Görlitz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Awans zawodowy nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymywanie pas rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie na usunięcie azbestu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O NADANIE MEDALU Z TYTUŁU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ROZWIĄZANEGO MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE URODZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE ZGONU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNANIE OJCOSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA DZIECKA (6M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB INNYCH ZAŚWIADCZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE/ UZUPEŁNIENIE AKTU: URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wznowienie działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w zakresie opracowania Programu Ochrony Środowiska przed hałasem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Rady Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie "Medalu Miasta Zgorzelec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie "Medalu Miasta Zgorzelec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu wpodatkach"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokościzobowiązań spadkodawcy"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowlokalnych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PATRONAT BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie "Medalu Miasta Zgorzelec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE URODZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB INNYCH ZAŚWIADCZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB INNYCH ZAŚWIADCZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolnościprawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE ZGONU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE URODZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w zakresie opracowania Programu Ochrony Środowiska przed hałasem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
URZĄD STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż garaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustawa z 2005 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydzierżawienie gruntów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o spłaceniu należności wobec Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie gruntu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydzierżawienie gruntów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie gruntu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o spłaceniu należności wobec Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie żołnierza odbywającego służbę w NSR za posiadającego na wyłacznym utrzymaniu członka rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wypłata świadczenia pieniężnego po odbyciu ćwiczeń wojskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wznowienie działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w latach 2019-2020 - WZP.271.1.46.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 30.01.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w latach 2019-2020 - WZP.271.1.46.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wznowienie działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ULGI - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ULGI - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ULGI - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMATYK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FUNDUSZY I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FUNDUSZY I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FUNDUSZY I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FUNDUSZY I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowe infromacje UM Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE URODZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O NADANIE MEDALU Z TYTUŁU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała wraz z wnioskiem na udzielenie dotacjicelowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlaneprzy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec,wpisanym do rejestru zabytków"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE/ UZUPEŁNIENIE AKTU: URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB INNYCH ZAŚWIADCZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA DZIECKA (6M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O NADANIE MEDALU Z TYTUŁU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE/ UZUPEŁNIENIE AKTU: URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNANIE OJCOSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ozmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ROZWIĄZANEGO MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA DZIECKA (6M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ozmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.pdf
Dotyczy dokumentu:
WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB INNYCH ZAŚWIADCZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE/ UZUPEŁNIENIE AKTU: URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O NADANIE MEDALU Z TYTUŁU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE ZGONU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE URODZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. Wniosek o wydanie decyzji o warunkachzabudowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ROZWIĄZANEGO MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. Wniosek wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNANIE OJCOSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNANIE OJCOSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9. Wniosek o zmianę przeznaczenia w MPZP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawieprzeznaczenia terenu w MPZP miasta Zgorzelec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawieprzeznaczenia terenu w MPZP miasta Zgorzelec.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP.pdf
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie informacji z MPZP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. Wniosek ws zaopiniowania wstępnego projektupodziału nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie wstępnego podziałunieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
URZĄD STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie uczniów do Annen-Augustum-Gymnasium w Görlitz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodnościzamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniamiMPZP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodnościzamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodnościzamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniamiMPZP"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodnościzamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniamiMPZP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie na usunięcie azbestu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie na usunięcie azbestu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie na usunięcie azbestu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie dzieci do przedszkola Zwergenhaus w Görlitz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja 1-2018 w sprawie wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo do Burmistrza z dnia 22 stycznia 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja 1-2018 w sprawie wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Awans zawodowy nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2019 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 42/10/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA i SPRAW MIESZKANIOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.01.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PATRONAT BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamiana lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Normowanie umów najmu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamiana lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymywanie pas rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na remont części wspólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Repatriacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na remont części wspólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 40/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 40/2019"
Dotyczy dokumentu:
Czynsze za najem lokali mieszkalnych i socjalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 39/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 38/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 37/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 36/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 35/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 34/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 33/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 32/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgoda do wniosku + klauzula.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgoda do wniosku + klauzula.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 31/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgoda do wniosku + klauzula.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 29/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 26/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 27/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 28/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 24/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 25/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 22/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 30/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 29/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 28/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie "Medalu Miasta Zgorzelec"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgoda do wniosku + klauzula.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie "Medalu Miasta Zgorzelec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 27/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wypłata świadczenia pieniężnego po odbyciu ćwiczeń wojskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgoda do wniosku + klauzula.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 26/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uznanie żołnierza zadaniczej służby wojskowej za opiekuna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 25/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 24/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 22/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2018-2023"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2018-2023
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej i wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Władze Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie "Medalu Miasta Zgorzelec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymywanie pas rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 4/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 4/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 4/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 5/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 4/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 6/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej i wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opiniowanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opiniowanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej i wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PATRONAT BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opiniowanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej i wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PATRONAT BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PATRONAT BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PATRONAT BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA i SPRAW MIESZKANIOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna